top img small

&1

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem szkoleń jest firma OPTIREM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka – Spółka komandytowa ul. Mikołowska 31, 41-400 Mysłowice, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód – Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Wpisana do KRS pod numerem: 0000267748 REGON: 240508741; NIP: 222-08-18-005

 2. Firma OPTIREM Sp. z o.o. i Spółka sp.k. jest właścicielem Parku Przemysłowo-Technologicznego ,,Revita Park” w Katowicach. W ramach Parku Przemysłowo-Technologicznego działa Laboratorium Technik Rewitalizacji i Remediacji Revita Park działające również pod nazwą RevitaLab.

 3. Szkolenia odbywają się na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego ,,Revita Park” w terminie wskazanym przez Organizatora.

 4. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach i obowiązuje wszystkich Uczestników.

 

&2

Uczestnictwo w szkoleniach

 

 1. Warunki uczestnictwa w szkoleniach:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie laboratorium (www.revitalab.pl);

 2. Uiszczenie opłaty za szkolenie w terminie podanym przez Organizatora.

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w szkoleniach każdorazowo ustala Organizator informując o tym na stronie www.revitalab.pl

 2. Zgłoszenie na szkolenia jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków.

 3. Uczestnik zobowiązany jest do każdorazowego potwierdzenia obecności własnoręcznym podpisem na liście obecności.

 4. Uczestnik zobowiązany jest do zaopatrzenia się w fartuch laboratoryjny, okulary ochronne, długopis, kalkulator oraz zeszyt do notowania.

 5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu BHP laboratorium oraz zaleceń Prowadzącego szkolenia pod groźbą uiszczenia dodatkowej opłaty za wszelkie poczynione szkody i zniszczenia.

 6. W celu otrzymania świadectwa udziału w szkoleniach Uczestnik musi być obecny we wszystkich dniach szkoleniowych.

 

 

&3

Rezygnacja z udziału w szkoleniach

 

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu powiadamiając o tym Organizatora poprzez formę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 2. W przypadku rezygnacji do 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia Organizator zwraca wpłaconą kwotę Uczestnikowi.

 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem szkolenia Organizator ma prawo do zatrzymania całej wpłaconej kwoty.

 4. W przypadku nieuczestniczenia Uczestnika w szkoleniu bez wcześniejszej rezygnacji Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania całej wpłaconej kwoty.

 

 

&4

Organizacja szkoleń

 

 1. Szkolenia odbywają się w grupach 5-7 osobowych. Warunkiem odbycia się szkolenia jest zgłoszenie się minimalnej liczby Uczestników (5 osób).

 2. Organizator szkolenia zapewnia niezbędnie wyposażoną salę szkoleniową, laboratorium, rękawiczki ochronne, materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę.

 3. Organizator szkolenia zapewnia Uczestnikom przerwy kawowe w każdym dniu szkolenia wraz z lunchem.

 4. Koszty wynikające z dojazdu na szkolenie spoczywają na Uczestniku szkolenia.

 

&5

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkoleń w planowanych terminach, z przyczyn od niego niezależnych (tj.: choroba prelegenta, zgłoszenie mniejszej liczby uczestników od wymaganej ilości minimalnej 5 osób, zdarzenia noszące cechy siły wyższej). Organizator zobowiązany jest do podania innego terminu szkoleń, bądź zwrotu opłaty w pełnej wysokości.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania programów szkoleniowych oraz do zmiany osoby prelegenta w każdym czasie.

 3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z roku 1997, nr 133, poz. 883), Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu organizowania i realizacji szkoleń.

 4. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowane zostaną przepisy Kodeksu cywilnego.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, skradzione bądź zniszczone podczas szkoleń.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.