top img small

W ramach dotychczasowej działalności Laboratorium przeprowadzono następujące specjalistyczne działania z zakresu B+R:

Oznaczanie metali ciężkich w próbkach włosów ludzkich

Celem niniejszego projektu będzie zebranie kilkudziesięciu próbek włosów ludzkich, opracowanie metody przeprowadzania próbek włosów do roztworu oraz oznaczenie wybranych pierwiastków techniką absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w piecu grafitowym (GF-AAS) oraz techniką optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES).

Próbki włosów zebrane zostaną od osób różnej płci, w różnym wieku i o różnych nawykach żywieniowych w celu wyciągnięcia informacji o zawartości poszczególnych pierwiastków w zależności od prowadzonego trybu życia.

W celu przeprowadzenia próbek włosów do roztworu opracowana zostanie procedura umożliwiająca odpowiednie przygotowanie zebranych próbek do analizy. Po wstępnym oczyszczeniu próbek zostaną one przeprowadzone do roztworu przy zastosowaniu mineralizacji utleniającej mokrej wspomaganej promieniowaniem mikrofalowym. Zastosowane zostaną odpowiednie kwasy umożliwiające całościową mineralizację zebranych próbek.

W ostatnim etapie badań przygotowane mineralizaty próbek włosów poddane zostaną oznaczaniu na zawartość wybranych pierwiastków technikami GF-AAS i ICP-OES. Zastosowanie dwóch technik analitycznych w celu uzyskania końcowej zawartości podyktowane jest możliwością potwierdzenia uzyskanych wyników w jednej z technik, a także możliwość oznaczania szerszego zakresu pierwiastków. Wśród wybranych pierwiastków znajdują się pierwiastki:

- toksyczne: ołów i kadm,

- niebezpieczne w odpowiednich zawartościach: chrom i arsen,

- mikroelementy: mangan, żelazo, cynk, sód, potas, magnez, wapń, kobalt, nikiel, miedź i inne.

Na podstawie odpowiedniej obróbki statystycznej uzyskanych wyników wyciągnięte zostaną wnioski odnośnie zawartości wybranych pierwiastków u osób pełniących odpowiedni tryb życia.

Oznaczanie związków opóźniających palenie (FRs) w próbkach różnego pochodzenia (wody, gleby, kurz oraz tkanki ryb)

Celem niniejszego projektu będzie opracowanie układu chromatograficznego techniką HPLC-UV do rozdzielenia wybranych środków opóźniających palenie (ang. Flame Retardants FRs) w próbkach kurzu pochodzących z różnych miejsc. Dodatkowo opracowana zostanie metoda wydzielania i zagęszczania badanych związków z pobranych próbek. W tym celu zastosowane zostaną takie techniki przygotowania próbek, jak: ekstrakcja ciało stałe – ciecz poprzez wytrząsanie, ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami (ang. Ultrawave Assisted Extraction UAE) oraz technika ekstrakcji do fazy stałej (ang. Solid Phase Extraction SPE) w celu oczyszczenia otrzymanych ekstraktów.

W ramach pracy badaniom poddanych zostanie kilka związków należących do dwóch grup środków opóźniających palenie:

- bromowane środki opóźniające palenie (BFRs): heksabromobenzen (HBB), pentrabromoetylobenzen (PBEB), bezwodnik tetrabromoftalowy (TBPA), tetrabromobisfenol A (TBBPA), heksabromocyklododekan (HBCD);

- chlorowane środki opóźniające palenie (CFRs): trichloro(bischlorofenylo)etan (DDT);

- fosforoorganiczne środki opóźniające palenie (OPFRs): fosforan(V) tris(dibromopropylu) (TBPP), fosforan(V) trifenylu (TPhP), fosforan(V) etyloheksylu i difenylu (EHDP), fosforan(V) tris(tertbutylofenylu) (TTBPP).

W pierwszym etapie badań opracowany zostanie układ chromatograficzny do równoczesnego oznaczenia mieszaniny FRs. W celu uzyskania jak najkrótszego czasu analizy oraz jak najlepszych rozdzieleń badanych związków, różne kolumny chromatograficzne będą testowane.

W celu dobrania jak najlepszych parametrów ekstrakcji, pozwalających na uzyskanie jak najwyższych odzysków badanych związków z próbek kurzu, stosowane będą różne ekstrahenty (np. metanol, octan etylu, heksan, aceton i in.).

Opracowana procedura analityczna zastosowana zostanie do analizy wielu próbek kurzu z różnych miejsc.

 

 

Jeśli interesuje cię nasza oferta kliknij i napisz lub zadzwoń – 693 340 760

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych nie będziemy mogli odpowiedzieć a wiadomość nie zostanie do nas przesłana.

Kreator formularzy by JoomlaShine